Nyereményjáték Szabályzat

 
1. A dr. Kovács Ákos Domonkos E. V. 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 11./B. 2./7.  (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook vagy Instagram profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.
 
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 
2. A Játék ideje alatt egy poszt jelenik meg a kijelölt twitter csatornán
 
A játék ideje:
2023.08.02. – 2023.08.15.
 
3. A JÁTÉK MENETE:
A játék során a Játékosnak a Mr. Mosolygyár nyereményjáték weboldalán, a fenti időpontban megjelenő nyereményjátékra kell jelentkeznie. Amennyiben megadja az e-mail címét, indul a sorsoláson.
 
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között 1 Nyertest sorsolunk ki, aki az alábbi nyereményre lesz jogosult:
•  Mr. Mosolygyár 9 alkalmas fogfehérítő szett + Fogfehérítő por + Bambusz fogkefe
A sorsolás időpontja:
2023.08.15.
-A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
-A nyeremény készpénzre nem váltható.
-A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.
 
4. A Lebonyolító a sorsolás után emailben értesíti a nyertest a nyereményéről.
 
 
A nyertes Játékos az email kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében.
 
A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját e-mail címel játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes nem veszi át nyereményét 5 munkanapon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.
 
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 
A nyereményt csak és kizárólag a rendezvény helyszínén lehet átvenni.
 
5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
 
Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost.
 
Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
 
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
 
7. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
 
8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
 
8.1 nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.
 
8.2 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
 
8.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
 
9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
10. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
 
11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
 
2023.08.01.
dr. Kovács Ákos Domonkos E. V.